Total Pageviews

Sunday, July 20, 2008

Penggunaan matematik dalam ekonomi

Matematik memainkan fungsi penting alam bidang ekonomi. Penelitian struktur program sarjana muda dan ijazah lanjutan dalam bidang ekonomi, dan penulisan tesis oleh calon ijazah lanjutan, dan hasil penyelidikan ahli akademik menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pengungkapan menggunakan matematik (termasuk statistik dan ekonometrik).

Laporan ekonomi seperti yang diterbitkan oleh Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia, institut penyelidikan seperti Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER), dan bahagian ekonomi akhbar utama, mengandaikan kecelikan matematik dan statistik yang baik untuk seseorang itu memahami analisis ekonomi yang terkandung di dalamnya. Keputusan yang dibuat dalam pasaran modal, saham dan kewangan banyak berasaskan kepada model matematik.

Di sektor swasta, pengurus firma perlu tahu menggunakan pendekatan matematik untuk merancang strategi firma yang bermatlamatkan keuntungan, seperti strategi memaksimumkan jumlah hasil dan meminimumkan jumlah kos tertakluk kepada batasan tertentu seperti harga input, harga output dan kuantiti input yang ditetapkan. Kenyataan tersebut menunjukkan seseorang yang ingin memahami penyelesaian masalah ekonomi memerlukan pemahaman teknik matematik yang bersesuaian.

Di kalangan pembuat dasar negara pula, terdapat beberapa alasan yang menyokong kepentingan menggunakan kaedah matematik untuk tujuan perancangan. Pertama, model ekonomi berguna kepada pembuat dasar yang berkaitan dengan pengurusan makroekonomi yang mempunyai objektif seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, guna tenaga penuh dan keseimbangan imbangan pembayaran. Misalnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan faktor itu lebih mudah diteliti jika dirangkumkan ke dalam satu kumpulan, dan dikenalpasti faktor mana yang paling kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kedua, model struktur ekonomi boleh memberikan gambaran kasar mengenai potensi ekonomi untuk mencapai matlamat pembangunan jangka panjang seperti pertumbuhan pendapatan, pengwujudan peluang pekerjaan, pengagihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan. Model yang dibentuk juga membantu menerangkan kesan yang berlaku dari pelbagai strategi alternatif yang dipilih.

Ketiga, model analisis kos faedah (benefit cost analysis, BCA) yang banyak digunakan oleh pembuat dasar banyak membantu kerajaan dalam membuat keputusan tepat pemilihan pelaburan awam yang memberikan pulangan ekonomi yang optimum.

Pada masa kini penumpuan yang lebih perlu diberikan untuk meningkatkan kemahiran asas matematik di kalangan para pelajar. Pada masa yang sama, teknik pengajaran matapelajaran matematik dikalangan para pendidik perlu diperbaiki untuk menjadikan subjek matematik lebih menarik. Pelajar yang mempunyai asas matematik yang kukuh tentunya lebih berkemampuan menghadapi cabaran di lapangan pekerjaan yang semakin mencabar pada masa kini.

Sebagai kesimpulan, matematik memupuk dan melatih seseorang mempunyai keupayaan analitikal yang baik. Justeru itu, bagi membolehkan universiti melahirkan siswazah ekonomi yang bermutu, yang bakal menjadi penggubal dasar, penganalisis dan perancang ekonomi yang berkesan sama ada disektor kerajaan, swasta atau bekerja sendiri, kandungan dan pendedahan pelajar kepada matematik, statistik dan ekonometrik perlu dipertingkatkan.

(diubahsuai dari artikel yang ditulis oleh saya dan Dr. Mohammad Hj. Alias dalam Berita Harian pada 16.8.2001)

Saturday, July 19, 2008

Inflasi dan sentimen pengguna terhadap perbelanjaan

Inflasi dikatakan berlaku apabila tingkat harga umum dalam sebuah ekonomi meningkat secara berterusan. Dalam keadaan inflasi, nilai wang akan merosot. Inflasi dianggap fenomena kewangan kerana ia memberi kesan kepada nilai wang dan seterusnya taraf hidup penduduk. Oleh yang demikian perbincangan artikel saya kali ini akan tertumpu kepada jenis-jenis inflasi, kesan inflasi kepada ekonomi dan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi.

Terdapat dua jenis inflasi yang kerap dibincangkan dalam kajian ekonomi, iaitu inflasi tolakan kos dan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tolakan kos menyebut inflasi terjadi kerana kos mengeluarkan barangan oleh pengeluar barangan meningkat. Kenaikan kos tersebut kemudiannya dipindahkan kepada pengguna dengan menaikan harga barangan yang dijual di pasaran. Kos meningkat boleh jadi disebabkan oleh kenaikan kos tetap atau kos berubah seperti kos upah, kos bahan mentah, kos pengangkutan, kos sewa bangunan dan kos-kos pengeluaran yang lain. Kenaikan harga minyak misalnya boleh dianggap memberi kesan kenaikan kos yang besar kepada pengeluar.

Inflasi tarikan permintaan pula bermaksud inflasi yang terjadi disebabkan oleh perubahan dalam permintaan. Keadaan ini terjadi apabila permintaan untuk barangan dan perkhidmatan melebihi dari penawaran yang ada pada harga semasa. Kenaikan tingkat pendapatan penduduk biasanya mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap barangan.

Apakah kesan kenaikan harga minyak kepada inflasi tolakan kos dan aktiviti perniagaan? Kajian oleh Malaysian Institute of Economic Research (MIER) mengenai indeks sentimen pengguna (consumer sentiments index (CSI)) yang dilaporkan di akhbar The Star pada 18.7.2008 menunjukkan indeks tersebut telah jatuh ketingkat angka 70.5 - 8.6 mata lebih rendah dari suku tahun pertama. Angka 70.5 mata (nilai mata kurang dari 100 menunjukkan keyakinan pengguna yang berkurangan (bearish sentiment)) menunjukkan ekonomi akan meleset pada masa hadapan. Ianya menunjukkan pengguna kurang keyakinan untuk berbelanja dan perbelanjaan akan tertumpu kepada barangan asas yang penting seperti barang makanan. Peniaga-peniaga yang terlibat dengan perniagaan bukan barang makanan akan terasa kesannya pada masa suku ketiga dan keempat pada tahun ini. Soalselik MIER terhadap pengguna mendapati, 44% dari mereka menyatakan kedudukan kewangan mereka semakin merosot. Kesan ini amat dirasai oleh kumpulan pendapatan pertengahan yang tinggal di kawasan utara dan tengah Malaysia. Didapati cuma 18% dari responden melaporkan kedudukan kewangan mereka semakin baik. Keyakinan terhadap peluang pekerjaan juga semakin merosot, dimana cuma 22% dari responden merasa yakin peluang pekerjaan akan semakin bertambah baik. Tahap keyakinan yang rendah terhadap peluang pekerjaan ini tidak memeranjatkan kerana kenaikan inflasi akibat kenaikan kos biasanya tidak mengujudkan banyak peluang pekerjaan baru berbanding dengan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan. Lebih menarik lagi apabila MIER melaporkan 87% dari responden mengatakan mereka begitu prihatin dengan kenaikan harga barang pada masa kini. Memang pengguna prihatin dengan kenaikan harga barangan, terutama apabila ianya melibatkan harga barang makanan dan kos pengangkutan.

Sememangnya diakui keadaan inflasi di Malaysia pada masa kini disebabkan oleh kenaikan harga minyak petrol dari RM1.92 seliter kepada RM2.70 mulai awal bulan Jun 2008 yang lalu. Walau pun kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah tertentu seperti memberikan subsidi minyak kepada pengangkutan awam dan rebet mencapai RM625 kepada pemilik kenderaan yang mempunyai enjin berkuasa kurang dari 2000cc, tetapi ianya bukanlah penyelesaian terbaik terhadap masalah ini. Akan wujud pula masalah pemantauan pemberian subsidi tersebut. Sepertimana yang telah saya nyatakan dalam artikel terdahulu, bila ada kesempatan, individu ekonomi yang rasional akan cuba mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan kewangan dari peluang yang ada.

Langkah terbaik yang dirasakan perlu diambil oleh kerajaan masa kini ialah menurunkan sedikit harga minyak dari RM2.70 seliter tersebut. Memang akan timbul persoalan bagaimana kerajaan hendak mendapatkan wang bagi menampung subsidi minyak tersebut. Langkah meneliti semula perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan dan mengurangkan ketirisan dalam aktiviti ekonomi boleh dilakukan. Perjanjian-perjanjian yang tidak menguntungkan kerajaan seperti perjanjian dengan pembekal tenaga letrik swasta (IPP) perlulah dikaji semula. Kehidupan rakyat masa kini memang tertekan akibat dari penurunan taraf hidup kesan dari kenaikan kos sara hidup tersebut.

Sunday, July 13, 2008

Penggunaan analisis positif dan analisis normatif dalam keputusan pengurusan

Seperti dijanjikan, artikel saya kali ini akan membincangkan bagaimanakah dasar-dasar kerajaan akan digunakan oleh pengurus-pengurus di sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan dan mengapa kepentingan rakyat boleh terjejas dari dasar kerajaan yang tidak tepat, atau dasar yang tepat tetapi tidak dapat dilaksanakan seperti yang dirancangkan.

Analisis Sumbangan Keuntungan ingin melihat tingkat output yang memberikan tingkat keseimbangan jumlah hasil dan jumlah kos (breakeven revenue and cost). Pengeluar ingin mengetahui tingkat output yang dapat memberikan hasil yang dapat menutup kos tetap dan memberikan keuntungan yang diingini (Untung diingini). Dengan mengandaikan tingkat harga (P) dan kos berubah pada setiap unit output (AVC) adalah tetap, keuntungan (Untung) adalah bersamaan dengan Jumlah Hasil (yang diperolehi dari hasil darab harga barangan dengan kuantiti jualan barangan, P.Q) ditolak dengan jumlah kos (yang diperolehi dengan mencampurkan kos berubah dan kos tetap).

Untung = P.Q – (kos berubah + kos tetap)
= P.Q – (Q.AVC + FC) [1]

Dengan menyelesaikan persamaan [1], kita boleh mendapatkan nilai kuantiti yang memberikan keuntungan yang ditetapkan, Quntung:

Untung + FC = P.Q – Q.AVC
Quntung = (FC + Untung)/(P – AVC) [2]

Sebagai contoh, andaikan jumlah kos tetap (FC) sebuah firma pengeluar bateri kereta ialah RM5,000, Harga sebuah bateri kereta, P= RM200, Kos berubah purata yang ditanggung oleh firma, AVC = RM150, dan firma telah menetapkan sasaran keuntungan yang diingini ialah RM15,000 sebulan. Untuk mencapai matlamat ini, boleh ditentukan jumlah output yang perlu dikeluarkan iaitu,

Quntung = (FC + Untung)/(P – AVC)
= (RM5,000 + RM15,000)/ (RM200-RM150)
= 400 unit

Maksudnya 400 unit output perlu dikeluarkan untuk mencapai matlamat keuntungan RM15,000.

Apa akan terjadi kepada jumlah unit yang perlu dikeluarkan oleh firma bateri tersebut sekiranya ia dapat mengurangkan kos berubah purata, AVC dari RM150 kepada RM100 sahaja? Langkah ini dapat dilakukan dengan strategi kilang dengan mengambil lebih ramai buruh asing dari Bangladesh, Indonesia atau Vietnam dengan kadar gaji bulanan lebih murah dari kadar gaji bulanan buruh tempatan. Dengan menggunakan formula yang sama, sasaran keuntungan firma sebanyak RM15,000 boleh dicapai dengan pengeluaran bateri sebanyak 200 unit sahaja. Ini bermakna keuntungan sebanyak RM15,000 sebulan dapat dicapai dengan bilangan unit bateri yang perlu dikeluarkan yang lebih sedikit kuantitinya. Cara pengiraan adalah seperti berikut:

Quntung = (FC + Untung)/(P – AVC)
= (RM5,000 + RM15,000)/ (RM200-RM100)
= 200 unit

Dari model keuntungan firma yang saya bentuk tadi, jelas menunjukkan bagaimana keuntungan firma dapat ditingkatkan dengan mengurangkan kos berubah firma. Dalam mana-mana buku pengurusan, diketahui pengurus sesebuah perniagaan membuat keputusan dalam organisasi perniagaan – contohnya keputusan mengenai peruntukan wang pelaburan, orang yang di ambil untuk bekerja, barang yang ditawarkan, perjanjian yang dibuat, dan lain-lain keputusan yang boleh menentukan keupayaan firma menggunakan kesempatan yang ada di pasaran, atau kesediaan firma menghadapi keadaan pasaran yang tidak menentu. Pemilik perniagaan akan menilai kebijaksanaan pengurus menguruskan perniagaan mereka. Cara mudah menilai prestasi pengurus ialah melihat keupayaannya meningkatkan keuntungan firma dari masa ke semasa.

Dalam contoh firma bateri yang saya berikan, salah satu cara pengurus firma bateri tersebut mencapai keuntungan yang ditetapkan ialah dengan mengurangkan kos berubah purata (AVC). Apabila ia mendapati dasar kerajaan Malaysia membenarkan penggunaan buruh asing dalam operasi pengeluaran di kilang-kilang, maka ia akan menggunakan kesempatan tersebut dengan mengambil lebih ramai buruh asing bekerja di kilang mereka. Langkah ini dapat meningkatkan prestasi pengurus kerana berjaya menurunkan kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan firma.

Walau bagaimanapun penganalisis politik dan ekonomi pula melihat pengambilan buruh asing yang ramai ini menimbulkan kesan sampingan yang tidak baik kepada ekonomi dan sosial negara. Dari segi ekonomi kerana menurunkan kadar upah di pasaran buruh tempatan, dan dari segi sosial kerana wujudnya masalah-masalah seperti keselamatan negara, penyakit berjangkit dan keharmonian keluarga penduduk tempatan. Pendekatan normatif oleh penganalisis politik dan ekonomi ini cuba menjawab apa yang seharusnya dilakukan (what ought to be). Ianya melibatkan penilaian yang abstrak dan pertimbangan nilai. Desakan yang berasaskan bukti yang sahih akan membolehkan dasar baru berkenaan buruh asing dikaji semula untuk dilaksanakan. Bila ada perubahan dasar berkaitan pengambilan buruh asing, barulah pengurus di firma-firma akan mengubah strategi mereka untuk meningkatkan keuntungan firma. Mungkin mereka boleh meningkatkan kualiti barang yang dikeluarkan agar lebih banyak diminta (Q meningkat), atau menaikkan harga (P meningkat) jika mereka dapat menyakinkan pengguna barangan mereka lebih baik dari barangan yang lain.

Saturday, July 12, 2008

Analisis positif dan analisis normatif dalam ekonomi

Analisis positif menjawab persoalan apa dia (what is)? atau, apa yang akan terjadi? Kenyataan analisis positif adalah berasaskan fakta, contohnya apabila harga barang meningkat dan faktor lain tidak berubah (seperti pendapatan dan citarasa), permintaan pengguna terhadap barangan tersebut akan berkurangan.

Pernyataan Positif melibatkan penerangan dan jangkaan. Contohnya sekiranya kerajaan mengenakan kuota import ke atas kereta buatan luar negeri, apakah yang mungkin berlaku kepada harga kereta, pengeluaran dan jualannya? Apakah kesan kepada pengguna kereta atau kesan kepada pekerja-pekerja industri kereta? Kesemua persoalan ini boleh diterangkan dengan data atau pembuktian melalui fakta.

Sepertimana yang telah diperkatakan tadi, teori dibentuk untuk menerangkan fenomena, menguji pengamatan dan digunakan untuk membentuk model daripada jangkaan yang dibuat. Kegunaan teori untuk membuat jangkaan ekonomi penting bagi pengurus firma dan pembuat polisi awam. Katakan kerajaan pusat bercadang untuk menaikkan cukai minyak petrol. Cukai ini akan memberi kesan kepada harga minyak petrol, pilihan pengguna bagi kereta berenjin besar atau berenjin kecil, jumlah perjalanan yang dibuat oleh individu dan sebagainya.

Bagi tujuan perancangan, syarikat minyak, syarikat kereta, pengeluaran bahagian kereta, firma ataupun pemilik industri pelancongan tentunya ingin mengetahui berapa besar kesan cukai tadi. Pembuat polisi awam juga perlukan anggaran kuantitatif kesan daripada cukai. Apakah kesan inflasi, terutamanya inflasi tolakan kos akibat kenaikan harga minyak tersebut, dan siapa yang menanggung beban yang besar. Mereka perlu menentukan kos yang patut ditanggung oleh pengguna, kesan keuntungan dan guna tenaga dalam pengeluaran minyak, industri pelancongan dan jumlah hasil cukai yang diperolehi setiap tahun.

Analisis normatif pula cuba menjawab apa yang seharusnya dilakukan (what ought to be). Ianya melibatkan penilaian yang abstrak dan pertimbangan nilai. Misalnya kenyataan “Subsidi yang banyak kepada sektor pertanian adalah suatu langkah yang patut dan adil”. Perkataan “patut” dan “adil” adalah suatu yang melibatkan pertimbangan nilai kerana penilaian terhadap perkataan tersebut adalah berbeza di antara seseorang dengan orang yang lain.

Selain dari itu, kegembiraan, kebebasan, keadilan, kesamaan dan pergerakan juga melibatkan pertimbangan nilai. Definisi setiap satunya berbeza di antara satu sama lain dan pernyataan normatif tidak boleh ditunjukkan melalui fakta.

Walau bagaimanapun, pernyataan normatif melibatkan pertimbangan nilai sangat penting kerana ia penting dalam asas polisi ekonomi. Analisis ekonomi normatif boleh dianggap sebagai analisis polisi ekonomi. Contohnya seperti persoalan, perlukah kerajaan meningkatkan perbelanjaan pertahanan awam? Perlukah cukai pendapatan individu lebih tinggi bagi golongan berpendapatan tinggi berbanding dengan golongan berpendapatan rendah? Perlukah kemasukan buruh asing dikawal?

Dalam artikel seterusnya saya akan bincangkan mengapakah dasar-dasar kerajaan akan digunakan oleh pengurus-pengurus di sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan dan mengapa kepentingan rakyat boleh terjejas dari dasar kerajaan yang tidak tepat, atau dasar yang tepat tetapi tidak dapat dilaksanakan seperti yang dirancangkan.

Sunday, July 6, 2008

Economics Programmes in Malaysian University

Economics studies, in general, are quite important. This importance has increased at present to the extent that we can safely say that a truly educated person - no matter what his/her job is - cannot be described as such unless he/she possesses knowledge or an awareness of economics which would enable them to keep abreast of local or international events, and to evaluate these events soundly.

What is the progress of Economics programmes in Malaysian universities?

Economics programmes in many universities in Malaysia normally offering an economic degree which is academically-oriented and strong in theory. However, nowadays there are some stumbling blocks to improving the image of local economics programmes. Normally the students have to finish their study in three years, and emphasizing on skills rather than knowledge. Markets want ready-to work graduates whereas universities produce those who are imbued with ideas so that they can help mould society, not to have the market mould them.

We can see that nowadays there was a rise of business and accounting studies in Malaysian University. First, the situations like this happen because the markets demand more on graduates with a business and accounting background. Second, the students thought economic subjects were difficult subjects which require more mathematics, reading, understanding of theories and concepts.

I have attended a meeting between economic and business lecturers from Malaysian Universities with officers from banking and financial sectors at Bank Negara Malaysia. The feedback from the banking and financial sectors shows that they still needs economics graduates with a strong academically-oriented and strong in economics theory. They also want economic graduates with some knowledge of Islamic economics. The development of Islamic banking, Islamic insurance and many other financing products based on Islamic economics shows that University should produce more economics graduates with a strong Islamic economic knowledge. Islamic economics have to play its role and economics programme in university should increase their awareness towards importance of study on Islamic Economics.

Economic Ideas

As you trying to achieve your goals, whether they are buying a new car or finding a job, you will interact with other people in markets. A market is a group of buying and sellers of a good or service and the institution or arrangement by which they come together to trade. Most of economics involves analyzing what happens in markets.

Economists generally assume that people are rational. This assumption does not mean that economists believe everyone knows everything or always makes the “best” decision. It means that economists assume that consumers and firms use all available information as they act to achieve their goals. Rational individuals weight the benefits and costs of each action, and they choose an action only if the benefits outweight the costs. For example, if Proton charges a price of RM50,000 for a new model of Proton cars, economists assume that the managers at Proton have estimated that a price of RM50,000 will earn Proton the most profit. The managers may be wrong; perhaps a price of RM60,000 would be more profitable, but economists assume that the managers at Proton have acted rationally on the basis of the information available to them in choosing the price. Of course, not everyone behaves rationally all the time. Still, the assumption of rational behavior is very useful in explaining most of the choices that people make.

Second, economists generally assume that people respond to economic incentives. As we know, human beings act from a variety of motives, including fulfilling their ambitions, religion beliefs and family tradition. Economists emphasize that consumers and firms consistently respond to economic incentives. For example, when government make a policy to encourage people to get involved in production of foods products, incentives such as easy to get credits and assistance from government agencies will encourage more people to get involved in this sectors.

Third, economist generally assumes that people will always made optimal decisions at the margin. Economists use the word marginal to mean an extra or additional benefit or cost of a decision. Should OrganicGro produce an additional 300 tones of fertilizer? Firms receive revenue from selling goods. OrganicGro’s marginal cost is the additional cost- for wages, other inputs, and so forth – of producing 300 tones more fertilizer. Economists reason that the optimal decision is to continue any activity up to the point where the marginal benefit equals the marginal cost-in symbols, where MB = MC. In basic economic theory, normally we use Marginal Revenue (MR) to represent Marginal Benefit (MB). Often we apply this rule without thinking about it. In business, firms often have to make careful calculations to determine, for example, whether the additional revenue received from increasing production is greater or less than the additional cost of the production.