Total Pageviews

Tuesday, August 4, 2009

Kesan Kemiskinan kepada Individu dan Masyarakat

Sebenarnya kemiskinan boleh disebabkan oleh faktor kebudayaan, personaliti, demografi dan kekurangan teknologi moden. Budaya tidak mahu bekerja kuat dan mencari peluang yang ada di sekeliling kita boleh mempengaruhi peluang mencari rezeki dan mengurangkan masalah kemiskinan. Begitu juga kesan demografi, sebagai contoh jika sekumpulan penduduk tinggal di kawasan terpinggir dari arus pembangunan dan tidak mempunyai tanah yang subur untuk bertani tentulah sukar untuk mendapatkan pekerjaan untuk memperolehi pendapatan berbanding dengan penduduk yang tinggal di kawasan yang maju dengan arus pembangunan dan mempunyai kawasan tanah yang subur. Ada juga sebahagian ahli ekonomi yang mengatakan hukum warisan di dalam pemilikan tanah juga boleh menyebabkan tanah masyarakat petani menjadi tidak ekonomik, kerana saiznya menjadi semakin kecil dari satu generasi ke generasi yang lain.

Di antara kesan kemiskinan yang ketara ialah wujudnya satu golongan masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi, kekurangan kuasa sosial, kekurangan pendidikan dan ketidakupayaan memiliki faktor-faktor pengeluaran.

Kemiskinan Dari Perspektif Islam
Dalam Islam, hubungan yang berbentuk menegak di antara manusia dengan Penciptanya akan menentukan pula hubungan mendatar di antara manusia dengan manusia di muka bumi ini. Dengan cara inilah juga kejayaan (falah), iaitu kesejahteraan dan kemewahan di mukabumi dan di Akhirat akan kita nikmati.

Sistem Ekonomi Islam membahagikan golongan miskin kepada dua golongan iaitu fakir dan miskin. Golongan tersebut adalah 2 daripada 8 asnaf yang layak menerima hasil zakat. Mengikut Imam Shafie fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; atau ia mempunyai sedikit harta dan juga mempunyai pekerjaan tetai pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi separuh daripada keperluan asasnya. Jelaslah bahawa istilah golongan termiskin yang digunakan oleh Kerajaan sekarang iaitu mereka yang mempunyai pendapatan tidak lebih dari 50% dari Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sejajar dengan istilah fakir yang digunakan oleh Imam Shafie.

Kedua-dua kumpulan asnaf yang berhak menerima hasil zakat, iaitu fakir dan miskin mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
1. mereka yang tidak mempunyai sebarang harta atau sebarang sumber pendapatan;
2. mereka yang mempunyai harta atau sumber pendapatan tetapi tidak mencapai tahap memerlukan mereka membayar zakat;
3. mereka mempunyai pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan-keperluan asas kehidupan;
4. mereka yang menghadapi kesusahan secara sementara atau secara berterusan dan tidak mempunyai sebarang keupayaan untuk menyara hidup yang secukupnya;
5. mereka yang tidak dapat bekerja disebabkan oleh kecacatan anggota atau akal atau sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka tidak boleh bekerja.

Kesan Kemiskinan
Manusia di dalam keadaan kemiskinan tidak akan mampu melaksanakan tuntutan “amal ma’ruf” dan mengelakkan “nahi munkar’ sama ada untuk dirinya atau bagi kepentingan masyarakat. Islam dalam hal ini memberi perhatian yang berat terhadap kemiskinan yang menimpa umatnya. Di antara bahaya kemiskinan yang dapat dinyatakan ialah:

1. Akidah. Kemiskinan mungkin menimbulkan bahaya besar terhadap akidah terutama di dalam situasi dimana orang-orang miskin berada dalam keadaan tidak menentu sumber pendapatannya sedangkan orang-orang kaya pula tidak bersedia menghulurkan bantuan. Terdapat doa Rasulullah s.a.w yang memohon perlindungan dari Allah dengan ungkapan yang bermaksud:

“Ya Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kemelaratan”.

2. Etika dan Moral. Di dalam situasi seseorang yang miskin berada ditengah-tengah orang kaya boleh mengujudkan perasaan kecewa dan putus asa. Keadaan ini boleh mendorong mereka berhutang, berbohong, mencuri dan sebagainya.

3. Pemikiran. Seseorangan yang berada dalam kemiskinan mudah terganggu pemikirannya dan tidak terteram emosinya.

4. Rumahtangga. Di dalam membina rumahtangga yang aman damai, tanggungjawab dari segi nafkah zahir dan (ekonomi) dan kerohanian amat diperlukan.

5. Masyarakat. Situasi kemiskinan juga mampu menggugat ketenteraman masyarakat serta kemajuan umat. Kecenderungan untuk berlakunya jenayah dan kekejaman akan meningkat sekiranya masalah kemiskinan tidak diatasi. Masyarakat yang ramai dikalangan mereka terdiri dari golongan miskin tidak akan dihormati.