Total Pageviews

Monday, May 20, 2013

Risiko dan ketidakpastian dalam perniagaantani 3


Membuat keputusan semasa menghadapi risiko
Membuat keputusan yang berisiko memerlukan pelbagai strategi yang perlu dipertimbangkan, dan kebangkalian kesan dari strategi yang dipilih tersebut sebelum keputusan dibuat. Proses membuat keputusan tersebut boleh diberikan kepada beberapa langkah:

  1. Mengenalpasti keadaan (situasi) yang memungkinkan berlakunya risiko,
  2. Mengenalpasti kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan terjadi dari pilihan yang dibuat, seperti jika berlaku perubahan permintaan, harga dan cuaca,
  3. Menyenaraikan alternatif strategi yang ada,
  4. Mengira kesan dari pilihan alternatif yang telah dibuat, dan
  5. Menganggarkan risiko dan jangkaan pulangan dari setiap strategi, dan menilai perbezaan kesan dari setiap pilihan.
Sebagai contoh, andaikan penternak lembu secara ‘feed-lot” memerlukan jagung sebagai makanan yang dapat menggemukkan lembu yang diternak sebelum dijual di pasaran. Kos jagung yang dibeli oleh penternak ini akan mempengaruhi keuntungan penternak. Harga jagung pula dipengaruhi oleh keadaan cuaca semasa penanaman jagung. Sekiranya keadaan cuaca baik, pengeluaran jagung meningkat, dan harga jagung di pasaran lebih murah. Harga jagung yang murah itu pula akan mengurangkan kos pembelian jagung oleh penternak lembu 'feed-lot' dan boleh meningkatkan keuntungan kepada mereka. Sebaliknya jika cuaca tidak baik, seperti musim hujan atau kemarau, pengeluaran jagung akan merosot, dan harga jagung di pasaran menjadi lebih tinggi (Langkah pertama, iaitu mengenalpasti keadaan (situasi) yang memungkinkan berlakunya risiko). Maksudnya pengeluaran jagung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, sama ada baik, sederhana atau buruk. Jika keadaan cuaca baik, harga jagung murah, kos penternakan lembu lebih rendah, dan keuntungan penternak meningkat. Sebaliknya, jika keadaan cuaca buruk, harga jagung tinggi, kos penternakan lembu lebih tinggi, dan keuntungan penternak merosot. Jangkaan cuaca yang berbeza-beza ini akan mempengaruhi keputusan penternak lembu untuk membeli berapa ekor lembu pada sesuatu masa.
Andaikan kebangkalian untuk tiga keadaan ini ialah 20% cuaca baik, 50% cuaca sederhana dan 30% cuaca buruk. Maksudnya kebangkalian untuk cuaca baik ialah 0.2, cuaca sederhana 05, dan cuaca buruk 0.3 (Langkah Kedua, iaitu mengenalpasti kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan terjadi dari pilihan yang dibuat ). Jangkaan yang dibuat ini adalah berdasarkan kepada pengalaman penternak pada masa yang lalu. Jika terlalu sedikit lembu yang dibeli untuk diternak, dan keadaan cuaca adalah baik, maka keuntungan penternak akan merosot kerana telah membuat keputusan yang salah. Sebaliknya jika terlalu banyak lembu yang dibeli untuk diternak, dan keadaan cuaca adalah buruk, harga jagung adalah tinggi dan ini menyebabkan keuntungan penternak akan jatuh. Kemungkinan yang ketiga ialah keadaan cuaca yang sederhana, dan harga jagung juga adalah sederhana tingginya.
Penternak lembu membuat tiga kebangkalian pilihan: membeli 100, 200, atau 300 ekor lembu (Langkah ketiga).  Maksudnya penternak telah menenaraikan alternatif yang ada. Kemungkinan tiga keadaan cuaca boleh berlaku dari tiga pilihan bialngan lembu yang dipilih untuk diternak. Sekarang penternak akan menganalisis kesan dari pilihan dari alternatif yang dibuat dengan menggunakan ‘decision tree’.
Strategi
Keadaan cuaca
Kebangkalian

Pulangan (RM)
Nilai Jangkaan (RM)

Baik
0.2
x
10,000
2,000
100
Sederhana
0.5
x
5,000
2,500

Buruk
0.3
x
3,000
900

RM5,400

Baik
0.2
x
13,000
2,600
200
Sederhana
0.5
x
7,000
3,500

Buruk
0.3
x
0
0

RM6,100

Baik
0.2
x
17,000
3,400
300
Sederhana
0.5
x
7,500
3,750

Buruk
0.3
x
-5,000
-1,500


RM5,650
Rajah 1: Decision tree untuk contoh penternak lembu
Decision tree
Decision tree menunjukkan beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku berdasarkan strategi pengurusan yang berbeza-beza. Sekiranya dibeli 100 ekor lembu, keadaan cuaca baik, maka pulangannya ialah RM10,000 dengan keadaan cuaca yang baik, RM5,000 dengan keadaan cuaca sederhana baik, dan RM 3,000 dengan keadaan cuaca buruk (Langkah ke 4 - mengira kesan dari pilihan alternatif yang telah dibuat).
Seterusnya di kira pula kebangkalian untuk berlakunya keadaan tersebut dan di darabkan dengan jangkan pulangan tersebut (Langkah ke 5 - menganggarkan risiko dan jangkaan pulangan dari setiap strategi, dan menilai perbezaan kesan dari setiap pilihan). Dengan mengambilkira nilai jangkan setelah didarab kebangkalian dengan nilai pulangan, didapati strategi membeli 200 ekor lembu dijangka memberi pulangan tertinggi, iaitu RM6,100. Walau bagaimanapun langkah ini hanya mengambilkira purata jangkaan terbaik dari pilihan yang ada.
Payoff Matrix
Dengan menyusun semula maklumat ke bentuk Jadual 2, dapat dilihat kesan perubahan cuaca kepada peputusan penternak lembu dalam bentuk Payoff Matrix.
Jadua 2: Payoff Matrix ntuk penternak lembu


Pulangan dari setiap strategi pembelian
Keadaan cuaca
Kebangkalian
Beli 100
Beli 200
Beli 300
Baik
0.2
RM10,000
RM13,000
RM17,000
Sederhana
0.5
RM5,000
RM7,000
RM7,500
Buruk
0.3
RM3,000
0
RM-5,000
Nilai Jangkaan

RM5,400
RM6,100
RM5,650
Nilai Minimum

3,000
0
-5,000
Nilai Maksimum

10,000
13,000
17,000
Julat (range)

7,000
13,000
22,000

Decision rule
Dengan mengambilkira peraturan yang berbeza-beza bersesuaian dengan keadaan perniagaan akan mempengaruhi cara keputusan akan dibuat oleh pengurus perniagaantani strategi bilangan lembu yang akan diternak. Di antara peraturan tersebut ialah sikap pengurus kepada risiko, seorang yang suka mengambil risiko atau pun tidak, keperluan aliran wang tunai (cash flow requirements) dan lain-lain faktor individu.  Di antara aturan keputusan yang boleh dibuat ialah melihat pertimbangan-pertimbangan berikut:

   a)      Most likely outcome
Aturan keputusan menggunakan kaedah ini mengenalpasti hasil yang paling tingi kebangkalianya akan terjadi dan memilih pilihan tersebut. Jadual 2 menunjukkan kebangkalian tertinggi ialah 0.5, dan keputusan membeli 300 ekor lembu memberikan nilai jangkaan terbaik iaitu RM3,750. Kaedah ini mudah untuk diputuskan tetapi mempunyai kekurangan kerana tidak mengambilkira kemungkinan-kemungkinan lain yang boleh terjadi.

    b)      Maximum expected value
Aturan keputusan menggunakan kaedah ini mengenalpasti strategi yang memberikan jangkaan hasil yang paling maksimum setelah mengambilkira kesemua kebangkalian keadaan cuaca. Berdasarkan Jadual 2, didapati keputusan membeli 200 ekor lembu memberikan Nilai Jangkaan Hasil paling maksimum, iaitu RM6,100.  Kaedah ini memberikan purata pulangan paling tinggi pada sesuatu masa. Kelemahan kaedah ini ialah ianya tidak mengambilkira kebangkalian cuaca buruk yang kebangkalianya berlaku 30%, dan berlaku berulang-ulang pada sesuatu tahun. Jika keadaan ini berlaku, penternak berkemungkinan menghadapi pulangan sifar dari aktiviti penternakannya.  Pengurus yang mempunyai kebolehan menghadapi risiko keadaan-keadaan sedemikian boleh memilih kaedah ini. Di antara penentunya ialah kedudukan kewangan penternak seperti aliran tunai semasa berbanding dengan liabiliti semasa dan sokongan kewangan yang boleh didapati sekiranya menghadapi masalah akibat membuat jangkaan keputusan yang salah.

         c)      Risk and Returns Comparison
Pengurus yang mempunyai kebolehan menghadapi risiko mesti mengambilkira risiko dari pilihan yang akan dibuat. Mereka dalam kumpulan ini tidak akan memilih pilihan yang memberikan pulangan yang rendah dan risiko yang tinggi. Berdasarkan Jadual 2, pengurus dalam kategori ini tidak akan memilih memelihara 300 ekor lembu kerana keputusan ini  mempunyai kemungkinan memberikan pulangan hasil yang negatif semasa keaadan cuaca buruk (-RM5,000).  Keputusan membeli 100 ekor lembu juga didapati memberi risiko yang lebih rendah berbanding dengan pembelian 200 ekor lembu, kerana semua nilai pulangan dalam kebangkalian yang berbeza sama ada cuaca baik, sederhana dan buruk jika menternak 100 ekor lembu memberikan pulangan yang positif. Mereka yang tidak suka mengambil risiko berkemungkinan besar memilih strategi penternakan 100 ekor lembu ini.
   
     d )     Safety first
Dalam strategi ini, pengurus perniagaantani yang menghadapi kedudukan kewangan tidak kukuh, membuat pinjaman yang tinggi dan terpaksa membayar hutang berdasarkan dari hasil penjualan lembu semata-mata, akan mengambilkira keadaan pilihan yang memberikan kesan terburuk sebagai pertimbangan penting. Pengurus dalam kategori ini akan memilih strategi membeli 100 ekor lembu kerana pilihanya ini hanya member kesan pulangan minimum RM3,000, berbanding kemungkinan pulangan sifar dalam penternakan 200 ekor lembu, dan pulangan –RM5,000 jika memilih menternak 300 ekor lembu. Mereka dalam kategori ini tidak boleh menghadapai keadaan pulangan negatif dalam tahun perniagaan tertentu. Perniagaan bentuk persendirian atau perkongsian mungkin menghadapi keadaan sebegini, sebaliknya perniagaan berbentuk koperasi seperti Pertubuhan Peladang dan Syarikat Berhad lebih fleksibel dalam membuat keputusan kerana kedudukan kewangan yang kukuh dan mempunyai pelbagai aktiviti perniagaan.

,

No comments: