Total Pageviews

Monday, May 27, 2013

Keputusan membeli atau memajak tanah (1)

Pengenalan
Aktiviti pertanian memerlukan penggunaan kawasan tanah yang besar, yang membezakan ia daripada kebanyakan aktiviti ekonomi yang lain seperti aktiviti perindustrian dan perkhidmatan. Tanah adalah sumber asas yang menyokong pengeluaran semua komoditi pertanian termasuk ternakan kerana mereka bergantung kepada tanah untuk menghasilkan makanan ternakan seperti rumput dan bijirin. Tanah adalah aset yang paling berharga dalam aktiviti pertanian. Satu relong tanah sawah di Kedah dan Perlis misalnya boleh mencecah harga di antara RM25,000 hingga RM30,000. Faktor-faktor seperti kadar faedah yang tinggi, keadaan musim (seperti kemarau atau hujan), dan harga komoditi (seperti getah dan kelapa sawit) boleh mempengaruhi harga tanah dan ladang. Apabila harga getah tinggi, maka harga tanah yang ditanam dengan pokok getah juga tinggi, begitulah sebaliknya (ceteris paribus). Mereka yang mempunyai beban kewangan atau berhasrat membuat pelaburan baru atau tambahan kebiasaannya akan menggunakan tanah sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah 
Beberapa faktor penting mempengaruhi nilai pasaran tanah. Potensi keuntungan seekar tanah daripada aktiviti pengeluaran makanan, galian atau apabila ditukar kepada kawasan perumahan atau perindustrian boleh mempengaruhi nilai tanah. Peningkatan permintaan untuk makanan dan peningkatan harga komoditi pertanian seperti getah dan kelapa sawit telah mempengaruhi peningkatan harga tanah pertanian di Malaysia. Peningkatan dalam nilai tanah ladang kebiasaannya seiring dengan kadar inflasi, menjadikan pemilikan tanah pelindung nilai yang baik terhadap inflasi. Kadar faedah dan kadar pulangan daripada pelaburan lain juga boleh memberi kesan kepada permintaan dan harga tanah ladang.

Di sesetengah kawasan, perbandaran telah mempengaruhi nilai tanah, di mana terdapat sebilangan tanah pertanian telah dijual kepada pemaju untuk tujuan pembinaan kawasan penempatan, perniagaan dan perkhidmatan seperti sekolah, bank, pusat pentadbiran dan pusat rekreasi. Contoh yang baik di Malaysia ialah kawasan pentadbiran Kerajaan Pusat di Putrajaya. Proses perbandaran boleh memberi kesan negatif kepada aktiviti pertanian secara keseluruhan dan kualiti hidup di kawasan luar bandar. Perbandaran juga boleh membawa kepada konflik antara jiran petani dan petani disebabkan oleh kenderaan pertanian bergerak perlahan di jalan raya, atau aktiviti pertanian menghasilkan bunyi bising dan masalah bau yang tidak menyenankgan seperti di kawasan penternakan lembu dan ayam. Walau bagaimanapun, sesetengah pemilik tanah mungkin sangat gembira dengan nilai tanah yang meningkat kerana ia meningkatkan nilai kekayaan mereka yang boleh digunakan ketika masa persaraan nanti. Jarak ke kawasan bandar juga membolehkan pengeluar untuk mencari potensi pasaran yang menguntungkan, memudahkan peluang mendapatkan pekerja ladang, dan potensti untuk ahli keluarga yang tidak bekerja di sektor pertanian untuk bekerja di sektor industi dan perkhidmatan yang terdapat di kawasan bandar.

Walaupun pelabur bukan ladang dan pemaju telah menjadi pembeli utama kawasan tanah pertanian yang strategik terutama di Semenanjung Malaysia, ada juga pelabur besar yang telah membuat pelaburan di tanah pertanian di Sabah dan Sarawak yang masih kompetitif dari segi harga dan berpotensi untuk dibangunkan. Syarikat ladang besar seperti Tradewinds dan Sime Darby mengembangkan saiz operasi mereka di kawasan-kawasan pertanian baru bertujuan untuk meningkatkan kepelbagaian aktiviti ekonomi, menambahkan sumber pendapatan dan mengambil kesempatan daripada penggunaan teknologi yang berskala besar. Mereka menyedari faedah ekonomi bidangan syarikat mereka boleh dicapai dengan operasi yang lebih besar dan mendapat faedah kesan daripada peningkatan nilai tanah ke atas nilai ekuiti mereka.

Ekonomi penggunaan dan pengurusan tanah 
Tanah mempunyai beberapa ciri-ciri unik yang tidak boleh ditemui dalam faktor-faktor pengeluaran yang lain seperti buruh dan modal.

Tanah adalah sumber yang kekal yang tidak akan susut nilai dengan syarat kesuburan tanah dikekalkan dan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dibuat. Pengurusan yang betul bukan sahaja akan mengekalkan produktiviti yang ada pada tanah tetapi juga boleh memperbaiki produktiviti tanah tersebut. Tanah adalah produktif dalam keadaan semulajadinya menghasilkan kayu dan rumput tetapi usaha-usaha pengurusan oleh petani dan peladang telah meningkatkan produktiviti tanah tersebut apabila ditukar kepada tanah pertanian seperti ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman komoditi seperti kelapa sawit. Usaha pembangunan kawasan FELDA pada tahun 1970an misalnya telah banyak membantu program pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat yang dijalankan oleh kerajaan. Masyarakat luar bandar yang tidak bertanah telah diberi 10 ekar tanah dan membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan dan melakukan aktiviti yang produktif. Produktiviti dari penggunaan tanah dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan aktiviti perparitan, amalan pemuliharaan yang baik, pengairan, pengenalan spesies tumbuhan yang baru dan lebih baik, dan penggunaan batu kapur dan baja. Hasil dari tanah yang dibangunkan untuk aktiviti pertanian sering berubah kesan daripada pelbagai aktiviti yang meningkatkan kualiti tanah ini.
            
Setiap tanah pertanian mempunyai peraturan tertentu yang menhalang pengubahsuaian tanah pertanian kepada kawasan penempatan atau perindustrian. Peraturan ini dibuat untuk mengelakkan kawasan tanah pertanian diubah dengan mudah kepada aktiviti ekonomi yang lain. Begitu juga tanah kekal di sesuatu tempat tertentu, walau bagaimanapun benih, baja, air, dan input lain boleh diangkut ke kawasan tanah dan digabungkan dengannya untuk menghasilkan tanaman dan ternakan.


Setiap tanah ladang juga adalah unik. Sebidang tanah ladang yang besar kebiasaannya mengandungi dua atau lebih jenis tanah yang berbeza, dan memberikan keadaan kesesuaian tanaman yang berbeza pula. Sesetengah kawasan sesuai untuk tanaman getah, manakala sesetengah kawasan sesuai dengan tanaman padi, durian, manggis dan koko. Tanaman ini pula perlu dikaitkan dengan keadaan cuaca. Tanaman buah harum manis yang dianggap sebagai raja buah mangga sekarang ini kerana harganya yang tinggi di pasaran sehingga mencecah RM20 sekilogram hanya sesuai ditanam di Perlis kerana kesesuaian tanah dan keadaan cuacanya yang panas. Topografi, saliran, bahan organik, dan kejadian bencana alam seperti banjir, angin dan hakisan air adalah faktor-faktor lain yang saling berkaitan untuk menyebabkan nilai tanah berbeza antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.
            
Sumber tanah yang sesuai untuk pengeluaran pertanian pada dasarnya tetap, walaupun sebahagian kecil dari tanah ladang yang ada mungkin diperlukan untuk diubah kepada kawasan pengairan, pembersihan atau aktiviti bukan peladangan. Ini menjadikan harga tanah sangat sensitif kepada perubahan dalam permintaan kepada produk yang dihasilkannya. Sebagai contoh, apabila harga getah meningkat, maka harga tanah yang ditanam dengan pokok getah akan meningkat. Begitu juga harga tanah sawah meningkat hingga mencapai RM25,000 hingga RM30,000 serelong sekarang kerana permintaan beras dan seterusnya harga padi yang berterusan meningkat. Tidak seperti input pertanian yang lain, input tanah tidak boleh ditambah keluasannya apabila berlaku peningkatan permintaan terhadap tanah. Oleh itu, perubahan dalam keuntungan pertanian adalah akhirnya ditentukan oleh harga tanah dan sewa, dan pemilik tanah mendapat manfaat atau kerugian ekonomi dari aktiviti yang dijalankan terhadap tanah yang dimiliki atau disewa.

Perancangan penggunaan tanah
Perbezaan dalam kualiti tanah mengikut kawasan menyebabkan keperluan kepada inventori lengkap terhadap tanah yang hendak dimajukan dibuat seperti jenis tanah, system perparitan yang ada, keadaan kecerunan, dan kesuburan tanah. Dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang disebutkan, perancangan bagaimana menggunakan tanah tersebut dengan cara terbaik dan menguntungkan boleh dibuat. Perancangan keseluruhan ladang sering melibatkan usaha memaksimumkan pulangan kepada sumber tanah yang terhad. Sifat tetap tanah dalam jangka pendek menjadikan permulaan bagi kebanyakan usaha perancangan penggunaan tanah.

Penggunaan tanah dipengaruhi oleh perbezaan serantau dalam produktiviti tanah. Walau dalam sesebuah kawasan, nilai tanah ladang boleh berbeza bergantung kepada kualiti tanah, jarak dengan kawasan bandar, dan sama ada wujud system pengairan yang baik. Walau bagaimanapun, penggunaan yang paling menguntungkan untuk tanah juga bergantung kepada harga komoditi yang boleh ditanam di sesuatu kawasan dan teknologi pengeluaran. Kedua-duanya boleh berubah mengikut masa dan membawa perubahan dalam penggunaan tanah. Pengeluaran kelapa sawit telah meningkat menggantikan kawasan tanaman getah. Begitu juga banyak kawasan hutan di Pahang, Sabah dan Sarawak telah dimajukan dan dijadikan kawasan tanaman kelapa sawit. Kawasan tanaman sayur-sayuran di Cameron Highland telah meningkat disebabkan peningkatan permintaan terhadap sayur-sayuran, sebaliknya kawasan tanaman bunga-bungaan semakin berkurangan, Perkembangan pengairan telah mengubah bekas kawasan ragut ternakan menjadi kawasan-kawasan penting pengeluaran hasil tanaman di Amerika Syarikat. Semua perubahan ini boleh diperhatikan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga relatif produk dan input pertanian, teknologi baru, dan persaingan untuk kegunaan tanah.

No comments: